Ανακοινώσεις της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

Η Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας ανακοινώνει, ότι για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 ισχύουν οι παρακάτω ημερομηνίες για πρώτες εγγραφές, μετεγγραφές, διεθνείς μετεγγραφές, ατομικές και ομαδικές αποδεσμεύσεις, υποσχετικές και επανεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, όπως αποφάσισε η ΕΠΟ.

Συγκεκριμένα:

  1. Πρώτη Εγγραφή: 1.7.2019 – 30.11.2019 και 1.1.2020 – 30.4.2020
  2. Μετεγγραφή: 1.7.2019 – 31.10.2019 και 1.1.2020 – 31.1.2020
  3. Διεθνής Μετεγγραφή: 1.7.2019 – 31.10.2019 και 1.1.2020 – 31.1.2020
  4. Επανεγγραφή:
  5. Υποσχετική : 1.7.2019 – 31.8.2019 και 1.1.2020 – 31.1.2020
  6. Αποδέσμευση (ατομική):
  7. Αποδέσμευση (ομαδική):
  8. ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΩ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ: Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεδειγμένα μετοικούν για λόγους εγγραφής ή μεταγραφής σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., αλλαγή σχολείου, τέλεσης γάμου, ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, διορισμού ή μετάθεσης σε υπαλληλική θέση του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου ή άλλων Οργανισμών κοινής ωφελείας και Τραπεζών, ή αποδεδειγμένης εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών, στη νέα μόνιμη κατοικία τους ή ενός εκ των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα, μπορούν με αίτησή τους να εγγραφούν προσωρινά σε σωματείο της Ε.Π.Σ. της μόνιμης κατοικίας τους. Η εργασία για χρονικό διάστημα των τουλάχιστον 6 μηνών, αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο, όπως κατάθεση ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, υπηρεσιακό σημείωμα μετάθεσης. Η αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλεται πάντα στην Επιτροπή Ιδιότητας Μεταγραφών της Ε.Π.Ο. με παράβολο διακοσίων (200) ευρώ, από 1 έως 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.

*ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ…

Στη στήλη της ιατρικής βεβαίωσης της αίτησης μεταβολών (σελίδα 2), πλέον της υπογραφής και της σφραγίδας του ιατρού, θα πρέπει να αναγράφονται ευδιάκριτα, επί ποινή ακυρότητας, το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα, το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. του ιατρού. Στην ίδια σελίδα της αίτησης, συμπληρώνεται η δήλωση του κηδεμόνα σε περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής είναι κάτω των 18 ετών, θεωρημένη από το Κ.Ε.Π. και σε περίπτωση αίτησης για «ΔΕΛΤΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ», συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο ποδοσφαιριστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο του σωματείου που τον αποκτά, θεωρημένα για το γνήσιο των υπογραφών από δημόσια Αρχή.

Η συμπλήρωση του 10ου έτους της ηλικίας του ποδοσφαιριστή για την έκδοση δελτίου (αρχική εγγραφή) , υπολογίζεται μέχρι την 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του προηγουμένου έτους από το έτος υποβολής της αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή, ήτοι το ημερολογιακό έτος 2019, δικαίωμα έκδοσης δελτίου έχουν ποδοσφαιριστές γεννημένοι έως και το 2008 ενώ το ημερολογιακό έτος 2020, έχουν ποδοσφαιριστές γεννημένοι έως και το 2009.

Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μεταγράφονται, μόνο σε τρία, το ανώτατο, σωματεία, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επομένου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ποδοσφαιριστής μπορεί να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες μόνο για δύο σωματεία.

Για την αρχική εγγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή άνω των 12 ετών, το σωματείο θα πρέπει να προσκομίζει επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή αίτηση για την έκδοση δελτίου ταυτότητας. Πιστοποιητικά γεννήσεως – ταυτοπροσωπίας, δεν γίνονται δεκτά, αλλά μόνο για ποδοσφαιριστές κάτω των 12 ετών.

Για την αρχική εγγραφή αλλοδαπού ποδοσφαιριστή, άνω των 12 ετών, θα πρέπει το σωματείο να προσκομίσει στην ‘Ένωση αίτησή του με το οποίο θα ζητά από την Ε.Π.Ο. αν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής (αναλυτικά τα στοιχεία του στα λατινικά, ήτοι όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, όνομα μητέρας, τόπο και έτος γέννησης) ανήκει σε σωματείο της χώρας καταγωγής του.

Μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο ποδοσφαιριστής δεν ανήκει σε σωματείο της χώρας καταγωγής του, θα πρέπει το σωματείο να προσκομίσει στην ‘Ένωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου.

Επιτρέπεται η εγγραφή υπηκόων Χωρών – Μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του διαβατηρίου ή της ταυτότητας που εκδίδει η Χώρα – Μέλος, της κάρτας πολίτη μέλους Ε.Ε. και πιστοποιητικό γέννησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ στα σωματεία, τα οποία έχουν μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών ο οποίος πλησιάζει τους 140 (ανώτατο όριο για την ‘Ένωσή μας), ότι μετά την συμπλήρωση του αριθμού αυτού, αιτήσεις για έκδοση δελτίων θα απορρίπτονται από την Ε.Π.Ο. Θα πρέπει λοιπόν τα σωματεία αυτά, να προβούν σε αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών, είτε ατομικά κατά τις περιόδους των αποδεσμεύσεων είτε ομαδικά και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ποδοσφαιριστών του υπερβαίνει τους 140 στέλνοντας στην Ε.Π.Ο. (Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών) ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό δελτίου) δακτυλογραφημένη και καταβάλλοντας συγχρόνως το παράβολο στην Ε.Π.Ο., ύψους 200 ευρώ, στο λογαριασμό της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5082-021433-637 αποστέλλοντας σ’ αυτήν και την απόδειξη Τραπέζης. Η ομαδική αποδέσμευση αφορά μόνον ποδοσφαιριστές που ανήκαν στη δύναμη του σωματείου έως 30-6-2019. Τέλος η περίοδος που γίνονται οι ομαδικές αποδεσμεύσεις είναι 1/7/2019 έως και 30/09/2019 και από 2/1/2020 και 31/1/2020.

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία μας, ότι μπορούν να διατηρούν έως 5 αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Κατά τα ανωτέρω τους υπεράριθμους ποδοσφαιριστές, μπορούν να τους αποδεσμεύσουν, ήτοι με αίτησή τους στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο., ήτοι με ατομική αίτηση αποδέσμευσης στην ‘Ένωση στις κατάλληλες ημερομηνίες.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ή ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΤΙΓΜΑΤΑ, ΧΡΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΣΥΝΙΣΤΑ ΛΟΓΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (άρθρο 12 παράγραφος 2 παραρτήματος Γ’ κανονισμού εγγραφών).

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστών θα γίνονται δεκτές από τις Υπηρεσίες της Ενώσεως, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 09:00 έως 13:00.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ!

Ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2019 – 2020, καλούνται τα σωματεία της δύναμης της ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες.

Σε περίπτωση που σωματεία δεν τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή σε οποιαδήποτε πρωτάθλημα της περ. 2019 – 2020 και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε μεταβολή στη δύναμη των ποδοσφαιριστών τους (κατάθεση αιτήσεων μεταβολών ποδοσφαιριστών), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΚΑΠ Επαγγελματικών – Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και στον Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών – παράρτημα Β: Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμών για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές.

Έντυπα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Γνωρίζουμε στα σωματεία μας, ότι παραλάβαμε από την ΕΠΟ τις καταστάσεις με το δυναμικό των ποδοσφαιριστών τους, τις οποίες δια του νομίμου εκπροσώπου τους μπορούν να παραλαμβάνουν.