Την Τετάρτη 18 Ιουλίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

Για την Τετάρτη 18 Ιουλίου όρισε την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων μελών της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας το ΔΣ της Ένωσης.

Αναλυτικά:

 Πρέβεζα, 25/06/2018

Αριθμ.Πρωτ.: 511

                                                                                                      Προς: Όλα τα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ:«ΣΥΓΚΛHΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των Καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ και, ειδικότερα, των άρθρων 20, 21, 22, 23, 26 και 27 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ και τα παραρτήματα Α και Β.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου.
  3. Την από Νο 05/11-6-2018 (θέμα 2o,3o,4o) σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

         Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ την 18 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Αρκαδίου 17, Πρέβεζα, Τ.Κ.48100), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

β) ορισμός τριών (3) μελών της για τον έλεγχο τήρησης των πρακτικών.

γ) έκθεση διοικητικού απολογισμού

δ) έγκριση διοικητικού απολογισμού

ε) έκθεση οικονομικού απολογισμού

στ) έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

ζ) έγκριση οικονομικού απολογισμού

η) έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

θ) έγκριση πρότασης για τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΠΡ.-Λ.

ι) διαγραφή Σωματείων

ια)συζήτηση προτάσεων Σωματείων-Μελών της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-19.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του όλου αριθμού των σωματείων – μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία-ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων – μελών που θα παρευρεθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ

  1. Στην Γ.Σ. συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, όλα τα σωματεία- μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ κάθε σωματείο, εφόσον στο προ της γενικής συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με δέκα οκτώ (18) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ ή την Ε.Π.Ο. Ως συμμετοχή νοείται η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή σε αγώνα και όχι η απλή αναγραφή του στο Φύλλο Αγώνα.
  2. Κάθε σωματείο-μέλος ορίζει, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του, τον αντιπρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και έναν αναπληρωτή του. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τακτικά μέλη του σωματείου και με δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  3. Η συμμετοχή των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται στην Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ με έγγραφο. Το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους κατατίθεται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής,  δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 και μέχρι την 14:00 μ.μ.
  4. Προτάσεις Σωματείων –Μελών για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση πρέπει νa υποβληθούν στην ΄Ένωση εγγράφως τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από τη Συνέλευση δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη 11/07/2018.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ