Υποχρεωτικά διπλωματούχοι προπονητές στις ομάδες της Β΄ ΕΠΣ Π-Λ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δελτίο πιστοποίησης προπονητή Β ερασιτεχνικής

Οι προπονητές των σωματείων στην Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο , ήτοι να είναι διπλωματούχοι προπονητές επιπέδου UEFA B ή Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον και κάτοχοι επίσης ταυτότητας προπονητή Ε.Π.Ο. τριετούς διάρκειας και σε ισχύ. (κανονισμός προπονητών άρθρο 5).

Οι ανωτέρω διπλωματούχοι προπονητές υποχρεούνται στην έκδοση από την ‘Ένωση δελτίου πιστοποίησης προπονητή για την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο, προσκομίζοντας:

  1. Αίτηση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου.
  2. Αντίγραφο Ταυτότητας Προπονητή UEFA / Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31.12.2024.
  3. Έγχρωμη φωτογραφία Προπονητή.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο Προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
  5. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε Προπονητή / Βοηθού Προπονητή κ.λπ.).
  6. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Κατάσταση Συμφωνητικών) μέσω TAXIS (με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα).
  7. Καταβολή παράβολου 75,00 ευρώ στο ταμείο των Ε.Π.Σ.

8) Yπογεγραμμένη δήλωση Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

9) Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών, ότι ο Προπονητής είναι ενεργό μέλος του.