Αθλητική Ένωση Ποντίων: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική  Συνέλευση  (Γ.Σ.) των Μελών και διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία : “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (Α.Ε.Π.)”

Καλούνται όλα τα μέλη της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού, που θα λάβει χώρα, στην αίθουσα  των Αθλητικών εγκαταστάσεων του βοηθητικού γηπέδου της Α.Ε.Π. στην Ξηρολίμνη, στις 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

  1.  Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  2.  Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός αθλητικής περιόδου, από 01-06-2019 έως 31-05-2020.
  3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  4. Αρχαιρεσίες για ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) των εννέα (9) τακτικών μελών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών, καθώς επίσης και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, για τα έτη 2020 έως 2021, σύμφωνα με το άρθρο 28 (εδ.28.) του καταστατικού του Σωματείου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο χώρο στις 19 Ιουνίου 2020 και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.  Στη περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκόμενων μελών.

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ όπως ισχύει σήμερα, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:

  1. Υποψήφιοι δύναται να είναι μέλη του Σωματείου, καθώς και όσα νέα μέλη αυτού έχουν συμπληρώσει στο πρόσωπό τους την ιδιότητα του μέλους για χρονικό διάστημα πέραν του ενός έτους. Συνάμα προϋπόθεση υποβολής υποψηφιότητας είναι τα μέλη αυτά, να είναι πλήρως τακτοποιημένα ως προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του Σωματείου. (σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού).
  2. Η υποβολή υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει, το αργότερο τρεις (3)  ημέρες  πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γ.Σ. στο Γενικό Γραμματέα του Σωματείου ή με αποστολή στην ηλεκτρονική  διεύθυνση:  aepontionfc@gmail.com.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΟ Δ.Σ.