Δελτία ορισμένου χρόνου, παράβολο και ιδιωτικά συμφωνητικά

Όλα τα σωματεία υποχρεούνται σε αντικατάσταση με το δελτίο νέου τύπου (επανέκδοση) το αργότερο μέχρι τις 30/6/2022. Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών από την 1/7/2021 όλα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.), ερασιτεχνών, είτε ΠΑΕ είτε Σωματείων, θα είναι ορισμένου χρόνου, με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα πέντε (5) έτη.

Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο η πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών, θα δύναται να είναι ορισμένου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα επτά (7) έτη.

Ποδοσφαιριστές των οποίων τα Δ.Α.Ι. παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν, παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30-6-2024, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες. Οι μεταγραφές που θα γίνονται από εδώ και πέρα θα είναι ορισμένου χρόνου από ένα ως πέντε χρόνια. Είναι δυνατή η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ ομάδας (ΠΑΕ ή σωματείου) και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, ή με τους ασκούντες τη γονική μέριμνα εφόσον είναι ανήλικος (με τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των μερών) για την κάλυψη από την ομάδα των εξόδων του ποδοσφαιριστή (οδοιπορικά, έξοδα μεταφοράς, σίτισης) είτε δια της καταβολής αυτών από την ομάδα προς τρίτους, είτε με τη χορήγηση μικρού ποσού σε τακτική η μη βάση από την ομάδα προς τον ποδοσφαιριστή. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, κατά την συνεδρίαση, ενέκρινε τον υποβληθέντα από την ΕΙΠ/ΕΠΟ πίνακα παράβολων αιτήσεων, επαγγελματιών και ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, περιόδου 2021/22, εξαιρουμένων των παράβολων για την, σύμφωνα με τον ΚΙΜΠ, επανέκδοση για αντικατάσταση των ΔΑΙ, τα οποία θα αποφασιστούν κατά την επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπή.

Τα παράβολα σε όλες τις κατηγορίες με εξαίρεση την επανέκδοση για την αντικατάσταση των δελτίων όπου υπάρχει εκκρεμότητα είναι τα εξής:

Γ Εθνική κατηγορία

Ένας χρόνος: 150 ευρώ, δύο χρόνια: 100 ευρώ, τρία χρόνια: 70 ευρώ, 4 χρόνια: 60 ευρώ, 5 χρόνια: 40 ευρώ, Δ.Α.Ι. πρώτης εγγραφής από 1 ως επτά έτη : 30 ευρώ, απλή αποδέσμευση: 30 ευρώ, Δ.Α.Ι. μετεγγραφή ορισμένου χρόνου (υποσχετική) 1 ή δύο χρόνια: 50 ευρώ

Α1 και Α κατηγορία

Ενας χρόνος: 100 ευρώ, 2 χρόνια: 80 ευρώ, 3 χρόνια: 50 ευρώ, 4 χρόνια: 40 ευρώ, 5 χρόνια: 30 ευρώ, Δ.Α.Ι. πρώτης εγγραφής από 1 ως επτά χρόνια: 20 ευρώ, απλή αποδέσμευση: 20 ευρώ, Δ.Α.Ι. μετεγγραφή ορισμένου χρόνου (υποσχετική) 1 ή δύο χρόνια: 40 ευρώ

Β κατηγορία

Ένας χρόνος: 100 ευρώ, 2 χρόνια: 80 ευρώ, 3 χρόνια: 40 ευρώ, 4 χρόνια: 30 ευρώ, 5 χρόνια: 25 ευρώ. Δ.Α.Ι. πρώτης εγγραφής από 1 ως επτά χρόνια: 15 ευρώ, απλή αποδέσμευση: 15 ευρώ, Δ.Α.Ι. μετεγγραφή ορισμένου χρόνου (υποσχετική) 1 ή δύο χρόνια: 30 ευρώ

Γ κατηγορία

1 χρόνος: 80 ευρώ, 2 χρόνια: 70 ευρώ, 3 χρόνια: 35 ευρώ, 4 χρόνια: 25 ευρώ, 5 χρόνια: 20 ευρώ, Δ.Α.Ι. πρώτης εγγραφής από ένα ως επτά χρόνια: 15 ευρώ, απλή αποδέσμευση: 15 ευρώ, Δ.Α.Ι. μετεγγραφή ορισμένου χρόνου (υποσχετική) 1 ή δύο χρόνια:25 ευρώ.

Από Γ Εθνική μέχρι Γ ερασιτεχνική το παράβολο είναι 200 ευρώ για διαδικασία Ελληνοποίησης μέσω ΕΙΠ/ΕΠΟ, ατομική αποδέσμευση μέσω ΕΙΠ/ΕΠΟ και ομαδική αποδέσμευση μέσω ΕΙΠ/ΕΠΟ.