ΕΠΣ Π-Λ: Οδηγίες για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27/9/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΣ 27/09/2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-διαβιβαστικό σωματείου-ορισμός αντιπροσώπου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ορισμός αντιπροσώπου.docx

1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ έχει κάθε αθλητικό σωματείο- μέλος που πληροί ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση.

– Έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/ 2020.

– Συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αθλητών, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (2023), με όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. Δεν πληροί την παραπάνω προϋπόθεση, σωματείο που εντός των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του σε επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή αποχώρησε από αυτήν ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου. Ως συμμετοχή νοείται η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή σε αγώνα και όχι η απλή αναγραφή του στο Φύλλο Αγώνα.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει εγκρίνει τον σχετικό πίνακα, που έχει καταρτισθεί με βάση τα τηρούμενα στην Ένωση στοιχεία και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Όλα τα παραπάνω προβλέπονται από το οικείο άρθρο του Καταστατικού της Ένωσης και το ν. 2725/ 1999, άρθρο 14, όπως αυτός ισχύει.

2. Κάθε σωματείο-μέλος ορίζει, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του, τον αντιπρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και έναν αναπληρωτή του. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τακτικά μέλη του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σωματείου ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

3. Η συμμετοχή των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται στην Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ με έγγραφο. Το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους και το σχετικό πρακτικό του Δ.Σ., σύμφωνα με το σχέδιο που έχει διανεμηθεί, κατατίθενται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 και μέχρι την 14.00 μ.μ. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, μπορεί να ζητηθούν έγγραφα που αποδεικνύουν την εκλογή του αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, καθώς και την ιδιότητά του σε αυτό, όπως και την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού.

4. Διευκρινίσεις και υποδείγματα εγγράφων για τις άνω διαδικασίες, βρίσκονται στη διάθεση των μελών στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ