ΕΠΣ Π-Λ: Οδηγίες για την τακτική και καταστατική Γ.Σ.

Οδηγίες για την τακτική και καταστατική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας- Λευκάδας

Αριθ.πρωτ. : 266                                                                                                                                                                                    Πρέβεζα, 13/05/2022

ΠΡΟΣ:

Σωματεία Μέλη μας

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΗΣ 27/05/2022

 

  1. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ έχει κάθε αθλητικό σωματείο- μέλος που πληροί ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση.

Έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/ 2020.

Συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αθλητών, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη, ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (2022), με όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος.

Ως συμμετοχή νοείται η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή σε αγώνα και όχι η απλή αναγραφή του στο Φύλλο Αγώνα.

  1. Κάθε σωματείο-μέλος ορίζει, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του, τον αντιπρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και έναν αναπληρωτή του. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τακτικά μέλη του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σωματείου ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  2. Η συμμετοχή των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται στην Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ με έγγραφο. Το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους και το σχετικό πρακτικό του Δ.Σ., σύμφωνα με το σχέδιο που έχει διανεμηθεί, κατατίθενται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ το αργότερο τρεις (3) πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και μέχρι την 14.00 μ.μ. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, μπορεί να ζητηθούν έγγραφα που αποδεικνύουν την εκλογή του αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, καθώς και την ιδιότητά του σε αυτό.
  3. Διευκρινίσεις και υποδείγματα εγγράφων για τις άνω διαδικασίες, βρίσκονται στη διάθεση των μελών στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ