Δικαιολογητικά έγγραφα για υποψηφιότητες Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Δικαιολογητικά έγγραφα για υποψηφιότητες Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Υπόδειξη υποψηφίου

Αίτηση υποψηφίου

Υπέυθυνη Δήλωση