Πρόσκληση γενικής συνέλευσης των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας

Δείτε την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και διενέργειας εκλογών που συγκάλεσε για την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 η  ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των Καταστατικών της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ και, ειδικότερα, των άρθρων 20, 21, 22, 23, 26, 27 και 30 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ και τα παραρτήματα Α και Β.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου.
  3. Την από 16-06-2017 (θέμα 1ο) σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ την 10 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, στην αίθουσα της Ένωσης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών.

β) ορισμός τριών (3) μελών της για τον έλεγχο τήρησης των πρακτικών.

γ) έκθεση διοικητικού απολογισμού

δ) έγκριση διοικητικού απολογισμού

ε) έκθεση οικονομικού απολογισμού

στ) έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

ζ) έγκριση οικονομικού απολογισμού

η) έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

θ) Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (ή δύο μελών αν παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος) για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών προς εκλογή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ι) Μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, για την εκλογή  έντεκα (11) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριών (3) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των αναπληρωματικών που προβλέπονται στο καταστατικό για τα παραπάνω όργανα.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του όλου αριθμού των σωματείων – μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, Τρίτη 11 Ιουλίου 2017, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία-ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων – μελών που θα παρευρεθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Στην Γ.Σ. συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, όλα τα σωματεία- μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ κάθε σωματείο, εφόσον στο προ της γενικής συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με δέκα οκτώ (18) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ ή την Ε.Π.Ο. Ως συμμετοχή νοείται η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή σε αγώνα και όχι η απλή αναγραφή του στο Φύλλο Αγώνα.

2. Κάθε σωματείο-μέλος ορίζει, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του, τον αντιπρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και έναν αναπληρωτή του. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τακτικά μέλη του σωματείου και με δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

3. Η συμμετοχή των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται στην Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ με έγγραφο. Το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους κατατίθεται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής,  δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2017 και μέχρι την 19:00.

  4. Η υπόδειξη υποψηφίου για την εκλογή των μελών (τακτικών – αναπληρωματικών) του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ γίνεται από τα σωματεία- μέλη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00.Ταυτόχρονα κατατίθεται και έγγραφη αίτηση του υποψηφίου, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου κάθε υποψηφίου, και υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α του καταστατικού.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ ανακηρύσσει τους υποψηφίους προς εκλογή, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση και καταρτίζει τα ψηφοδέλτια εκλογής.

6. Διευκρινίσεις και υποδείγματα εγγράφων για τις άνω διαδικασίες, βρίσκονται στη διάθεση των μελών στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ και στην επίσημη ιστοσελίδα της. Αποστέλλεται σε κάθε σωματείο- μέλος της Ε.Π.Σ. το σχέδιο του ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου- εξουσιοδότησης που πρέπει να κατατεθεί στην Ένωση για τη συμμετοχή του σωματείου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και της έγγραφης υπόδειξης υποψηφίου για την εκλογή του στα όργανα διοίκησης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ                                  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ