Νέος πλαστικός χλοοτάπητας στο γήπεδο της Πάργας

Νέος τεχνητός πλαστικός χλοοτάπητας θα τοποθετηθεί στο γήπεδο ποδοσφαίρου Δ. Δ. Πάργας μέσα από τη συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, του Δήμου Πάργας και του Κληροδοτήματος Βασιλείου Ε. Βασιλά.

Το έργο θα έχει προϋπολογισμό 240.000,00 €, και επιμερίζεται ανάμεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου-Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (80.000 € ) , στο Κληροδότημα Β. Ε. Βασιλά(140.000€ από Ίδιους Πόρους) και το Δήμο Πάργας(20.000 € από Ίδιους Πόρους).

Το αντικείμενο της σύμβασης που υπογράφηκε τη Δευτέρα μεταξύ των συμβαλλόμενων (Π.Ε. Πρέβεζας, Δήμος Πάργας, Κληροδότημα Βασιλά και Αθλητικός Σύλλογος Πάργας) είναι η πραγματοποίηση όλων εκείνων των εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Δ. Δ. Πάργας.

Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

-Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα

-Αποξήλωση των υφιστάμενων εστιών ποδοσφαίρου και των στερεών εγκιβωτισμού τους

-Καθαρισµός, και όπου χρειαστεί διαµόρφωση της αρχικής εδαφικής επιφάνειας, µε χρήση των κατάλληλων µμηχανημάτων. Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες γιατί το υπάρχον έδαφος θα αποτελέσει την πρώτη επιφάνεια εγκατάστασης και θα πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω τάσεις συμπίεσης, τόσο λόγω της καταπόνησης από την αθλητική χρήση, όσο και λόγω πιθανόν ακραίων καιρικών φαινομένων. Η σταθερότητα αυτής της επιφάνειας είναι και αυτή που θα αποτρέψει την εμφάνιση καθιζήσεων κυκλοειδούς μορφής στην τελική επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου, γεγονός που θα απαιτούσε πολυδάπανες και μακροχρόνιες επεµβάσεις για την αποκατάσταση του. Η εδαφική κλίση σε σκεποειδή μορφή ως προς το µήκος του γηπέδου θα είναι τέτοια που να απομακρύνονται τα νερά τις βροχής.

-Τοποθέτηση του χλοοτάπητα επί της διαμορφωμένης επιφανείας. Μεταφορά αυτού εντός του γηπέδου σε ρολά και άπλωμα εγκάρσια του διαµήκους άξονα του γηπέδου. Ένωση των ρολών και συγκόλληση στην κάτω πλευρά τους µε χρήση ειδικών ταινιών. Τα ρολά του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτηση τους να απλωθούν και να τεντωθούν µε ειδικά εργαλεία ώστε να µην υπάρχουν ανωμαλίες ή «σκαλοπάτια» στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις.

-Γραμμογράφηση. Η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου θα γίνει µε λωρίδες συνθετικού χλοοτάπητα λευκού χρώµατος (ιδίων ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λοιπά µε εκείνες του υπόλοιπου συνθετικού χλοοτάπητα), πλάτους και διαστάσεων σύµφωνα µε όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισµό FIFA.

-Πλήρωση συνθετικού χλοοτάπητα. Διάστρωση στρώματος χαλαζιακής άµµου και ελαστικών µικροσφαιριδίων. Διανοµή 6 15 kg/m2 άµµου και ομοιόμορφη κατανοµή σε όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Για την επίτευξη της ισοκατανομής είναι απολύτως απαραίτητη η χρήση ειδικού µμηχανήματος διάστρωσης τύπου S.M.G. ή ισοδύναμου, το οποίο παράλληλα να βουρτσίζει την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα δίνοντας του την τελική του µμορφή. Διανοµή µε χρήση ίδιου μηχανήματος 13,5 kg/m2 ελαστικών µικροσφαιριδίων και ομοιόμορφη κατανοµή τους σε όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου.

-Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση στο γήπεδο α) δύο εστιών, οι οποίες θα πακτωθούν σε στερεά εγκιβωτισμού από σκυρόδερμα και β) των σηµαιών του κέντρου και των γωνιών, µε τους ιστούς τους. Θα υπάρχει δυνατότητα και των δύο παραπάνω (α και β), προσθαφαίρεσης τους.

Η Προγραμματική Σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια το μέγιστο δώδεκα μήνες, ενώ ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

πηγή: atpreveza.gr